Monthly Archives: August 2012

Wat een bestuurder verwacht wordt te doen, of net niet…

Hierna volgt het resultaat van enkele zomerse gedachten rond de functie(-invulling) van bestuurders binnen een beroepsvereniging en/of sectororganisatie.

Charter van de bestuurder

  1. De bestuurder is mede verantwoordelijk voor het definiëren van de missie, de visie en de waarden van de organisatie, alsook voor het opvolgen en periodiek evalueren ervan
  2. De bestuurder respecteert de wettelijke bepalingen met betrekking tot de organisatie (vzw-wetgeving, sectorale wetgeving) alsook de ‘zelfopgelegde’ afspraken (bv. huishoudelijk reglement)
  3. De bestuurder respecteert in het bijzonder de governance-afspraken tussen de raad van bestuur en het uitvoerend orgaan (secretariaat, bureau,…).
  4. De bestuurder acht zich voldoende bekwaam om de organisatie mee te besturen en stelt daarnaast specifieke competenties ten dienste van de werking van de organisatie
  5. De bestuurder neemt actief en op een positieve manier deel aan de werking van de raad van bestuur en draagt daarbij collegialiteit en dialoog hoog in het vaandel
  6. De bestuurder handelt eerlijk en in goed vertrouwen in het belang van de organisatie en laat bij de besluitvorming geen persoonlijke motieven, vooroordelen of belangenconflicten spelen
  7. De bestuurder ziet toe op de kwaliteit van de werking van de raad van bestuur en aanvaardt voor zijn eigen bijdrage periodiek geëvalueerd te worden
  8. De bestuurder heeft kennis van en inzicht in zijn  mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en mogelijke riscico’s (liabilities) van de organisatie
  9. De bestuurder houdt toezicht op de werking van organisatie (bv. boekhouding, externe communicatie), desgevallend bijgestaan door derden
  10. De bestuurder waarborgt een volledige transparantie ten opzichte van alle betrokken stakeholders (op de eerste plaats de collega-bestuurders en de leden) voor wat betreft informatieverstrekking, uitvoering van beslissingen en het nakomen van afspraken (bv. inzake lobbying, externe representatie van de organisatie)

Benieuwd naar reacties hierop. Is dit overzicht volledig, kan het aangenomen worden door bestuurders, is het zinvol voor een organisatie om dit als ‘gedragscode’ op te leggen aan haar bestuurders? Benieuwd…

Update: Deze discussie loopt ook op de LinkedIn groep van BSAE (http://bit.ly/beverman) !

Advertisement