Category Archives: tfoa

Een professional zorgt voor conversie van kennis naar waarde

In het boek “Professionaliseren als professional” stelt Gerald Alders dat kennis de belangrijkste bron van welvaart geworden is.  Het is dus essentieel om die zo productief mogelijk in te zetten. We moeten niet harder werken, maar vooral slimmer. Dat vereist van de professional meer en beter zelfmanagement, waarbij het verwerven en beheren van kennis centraal staat met het oog op het creëren van waarde.

Als we kennis niet kunnen omzetten in waarde is deze letterlijk waardeloos. Een van de paradoxen in de kennismaatschappij lijkt te zijn dat kennis de bron van waarde is én dat vrijwel alle kennis gratis beschikbaar is. Dit lijkt een paradox maar is het niet. Ten eerste is de vrij beschikbare kennis een vorm van expliciete kennis die minder waardevol is (impliciete kennis kan niet, of in ieder geval niet eenvoudig, via elektronische media worden gedeeld). Ten tweede is juist de waardevolste kennis niet beschikbaar (anders is de investering van waarde in kennis immers niet nodig).

Het is dus aan de professional om zijn waarde als kenniswerker te bewijzen en die kan alleen excelleren als er voldoende ‘ruimte’ is, wat inhoudt maximale autonomie en minimale sturing. Laat daar net de uitdaging van de professionele professional liggen.

(Uitgeverij Scriptum, 2014, ISBN 9789055949144)

Blogpost verscheen ook op http://www.fediprolab.be


Over sectororganisaties, hun lobby en nieuwe trends

Als De Morgen titelt “Ofwel beseffen politici niet dat lobbyisten dagelijks hun terrein inpalmen, ofwel vinden ze het niet erg”, dan is dat wellicht goed nieuws voor de lobbyisten. Sectororganisaties en beroepsverenigingen zullen zich misschien minder geflatteerd voelen waar de journalist het over ‘dat verdachte en vervelende middenveld’ heeft. Hoog tijd dus om enkele feiten en trends over de Belgische lobby aan een expert Lobby en PA voor te leggen.

Op 27 maart komt Marcel Halma,  manager Public Affairs bij Akzonobel en ex-voorzitter van de Nederlandse vereniging van Public Affaires, helemaal uit Den Haag om een masterclass te geven aan  Belgische directeurs van sectororganisaties. We willen hem alvast wat opwarmen door hem volgende ‘Belgische’ feiten voor te leggen.

1. Lobby is wellicht geen vies woord meer in Belgische verenigingskringen, maar toch wordt het spaarzaam gebruikt in de communicatie door Belgische beroepsverenigingen en sectororganisaties. Een klein onderzoek op 50 websites leert dat het woord lobby slechts in 50%  van de gevallen voorkomt in teksten op de website.  Enkele vermelden het structureel bij de aanpak van de organisatie, sommigen gebruiken het systematisch in hun externe communicatie (bv. als rubriek in de nieuwsbrief), maar bij het overgrote deel lijkt het eerder onzichtbaar in teksten geslopen. (2)

Vraag voor Marcel Halma: Moeten organisaties werk maken van een explicietere aanpak van de lobby?
2. Hoeveel geld lobby mag kosten is moeilijk te beantwoorden. Een blik in het Europees transparantieregister leert in elk geval dat veel organisaties er toch een serieus bedrag voor over hebben. De top 5 (weliswaar Europese organisaties) spendeert samen ongeveer 35 miljoen euro aan lobby. In hetzelfde register vinden we ook Belgische organisaties met op nummer 1 het VBO, gevolgd door Agoria, Pharma.be, Unizo en Assuralia. Samen goed voor een 1,25 miljoen euro. Gewoon ter illustratie in de VS declareert de US Chamber of Commerce in 2014 maar liefst 124 miljoen dollar uitgegeven te hebben aan lobby. (3)

Vraag voor Marcel Halma: is dit goed besteed geld?

3. Een trend die de Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union (4) vaststelt is dat klassieke lobby meer en meer verschuift naar communicatie en pr. Het is op de eerste plaats een manier om de strengere regels inzake transparantie en ethiek die lobbyisten ondervinden voor een stuk te omzeilen, maar er zit meer achter. “They certainly want to influence the general public because the general public will then influence the politicians, the lawmakers or the regulators in that particular industry.”  Een heel andere aanpak dan one-on-one lobby dus.  “ In the world we live in now if you have an issue that is visual and has a compelling narrative, it is better to spend more resources on trying to educate the public than relying on traditional lobbying.”

Vraag voor Marcel Halma: is er nog toekomst voor de klassieke lobby?

Wenst u er ook bij te zijn op 27 maart 2015, schrijf vlug in, er zijn maar enkele plaatsen meer beschikbaar. Hier vindt u alle informatie.

Bronnen:

(1) Artikel http://www.demorgen.be/opinie/ofwel-beseffen-politici-niet-dat-lobbyiste…(link is external)

(2) Een  analyse van 50 websites van Belgische sectororganisaties en beroepsverenigingen uitgevoerd door BSAE (desktopresearch 12/03/2015)

(3) EU: http://lobbyfacts.eu/  (link is external) – VS: https://www.opensecrets.org/(link is external) (beide geraadpleegd op 13/03/2015)

(4) Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union (10/3/2015)


Is een CRM wel het beloofde wondermiddel voor ledenverenigingen ?

Wie wil niet verlost zijn van administratieve kopzorgen binnen zijn vereniging ? Van betalingsverzoeken tot lidmaatschapsfacturen, van inschrijvingen voor een event tot badges, van abonnees op de newsletter tot ledenwervingscampagnes. Maar los van het optimaliseren van deze processen – wat op zich al geen sinecure blijkt te zijn- hoe valoriseren we alle informatie die we hebben over onze leden tot krachtige en intelligente data op basis waarvan de organisatie de strategie kan bepalen? Wie nu moet toegeven dat het een proces is van telkens opnieuw vergelijken en samenvoegen van verschillende excellijstjes moet zeker verder lezen.

Want CRM-software kan helpen! Initieel met de C van customer, nu algemener de C van constituent (actor/stakeholder, incl. leden) relatiemanagement. Specifiek voor ledenverenigingen kent de ontwikkeling van CRM-software een interessante evolutie. Waar CRM klassiek een aanvullend instrument is voor de sales- of marketingafdeling van een bedrijf, is de klemtoon voor ledenorganisaties verschoven naar het lid als centraal gegeven – uiteraard niet onterecht.

Ledenorganisaties hebben er nu eenmaal alle baat bij om hun leden centraal te stellen. Het biedt niet alleen de mogelijkheid om alle acties te optimaliseren in functie van de behoeften van het lid, het maakt het ook mogelijk om die processen centraal aan te sturen – en daar komt CRM uit de toverhoed.

Uitdagingen die zuur kunnen keren

Laten we niet te hard van stapel lopen. Een CRM kan in de praktijk niet zomaar ad hoc over een organisatie getrokken worden. Met als uitgangspunt de veronderstelling dat al wat beloofd werd waar wordt: tijdswinst, kostenbesparing, optimalisatie van de administratieve flows, selfservicing door de leden, strategische A4-kes voor het bestuur.
Reden hiervoor is dat een CRM zo hard ingrijpt op de basiswerking van de organisatie en daardoor bij een koude technische implementatie al vlug vastloopt op allerlei bestaande procedures en processen. Al dan niet historisch gegroeid en afgestemd op de beperkingen van de organisatie, zowel menselijk als technologisch (‘onze administratief medewerker heeft nooit echt met die Filemakerpro-database overweg gekund’). Het mag dan al een wondermiddel lijken, het blijft een middel, en er moet hard aan gewerkt worden om het wonderen te laten doen.

Opportuniteiten die tot kers op de taart keren

Wat moet er dan gebeuren ? Op de eerste plaats moet de vereniging bereid zijn om de eigen processen en procedures in vraag te stellen, eerder dan die gewoon te kopiëren naar de nieuwe technische omgeving. Tegelijk is het een opportuniteit om heel wat ballast uit het verleden én het heden over boord te gooien. En om in te zetten op nieuwe processen die de organisatie toekomstbestendig moeten maken: over welke data willen we op welke manier beschikken om strategische keuzes te maken?

Misschien vraagt u zich af wanneer dit artikel technisch zal worden. Dit zal niet gebeuren, omdat in dit verhaal technologie de mens volgt. Dus moet dat eerst tussen de oren goed komen te zitten. Het heeft geen zin om een proefrit te doen, als je geen rijbewijs hebt en ook niet weet waar je heen zou rijden.

Als je overweegt om een CRM te implementeren moet je jezelf ruimte geven om het proces te internaliseren binnen de organisatie. Iedereen moet ervan overtuigd zijn dat het zinvol is – en het is geen probleem dat dit soms om uiteenlopende redenen is. Zoek daarom op de eerste plaats geen technieker die enkel de brandstof voorziet, maar iemand die je verder inzicht brengt op het plezier van het rijden. Wij hebben recent blije gezichten gezien toen we ervoor zorgden dat op 1 maand tijd 35% van de leden van een beroepsvereniging hun lidmaatschap online hernieuwden – betaald en al op basis van 1 wervende mail uit het CRM.

Bezint eer ge begint – en wij helpen je daarbij

Op basis van jaren werken voor en met verenigingen zien wij dagelijks hoe technologie de boeman wordt, terwijl dat een gradueel en doordacht voortraject heel veel zaken had kunnen vermijden. Ook wij worden daarin soms nog in snelheid genomen door het ongeduld van de klant. Het voordeel is wel dat wij geen voorlopig rijbewijs meer moeten halen. Integendeel, we delen graag onze kennis om te zorgen dat u de juiste CRM-beslissing neemt.
Interesse om samen eens verder van gedachten te wisselen hoe die “road to success” er voor uw organisatie kan uitzien, kom – volledig vrijblijvend – eens langs voor een babbel, een demo* en een kop koffie. Contacteer mij op marc@2Mpact.be(link sends e-mail) of tel. 09 233 48 66.

*Wij ontwikkelden op basis van Drupal en CiviCRM (allebei wereldwijd door ledenorganisaties gebruikt) een waardevolle CRM oplossing voor Belgische ledenorganisaties, dat door zijn flexibele, modulaire en schaalbare karakter misschien wel een best fit kan zijn voor uw organisatie. We deden daarvoor beroep op onze geaggregeerde ervaring met meer dan 50 eigen referenties en een uitgebreide benchmark met andere CRM-oplossingen en gebruikservaringen van organisaties.


Zijn verenigingsdirecteurs experten?

Korte bedenking naar aanleiding van de blogpost van Elke Wambacq over het Digital Minds initiatief van Minister De Croo.

Zie: http://elkewambacq.org/2015/02/11/waarom-digital-minds-geen-elite-mag-zijn/

Elke, ik vrees dat je redenering over experten niet helemaal klopt. Heel wat van de deelnemers van Digital Minds zijn directeurs of vertegenwoordigers van ledenorganisaties uit de digitale sector (Beltug, ISPA, FeWeb, Be-commerce…). Een expert  is iemand die ten persoonlijken titel expertise, als combinatie van kennis en ervaring, in een bepaald domein verworven heeft.  Verenigingsdirecteurs zijn de spreekbuis van een ledenachterban. Elke organisatie zal op haar beurt intern een oefening gedaan hebben over welke belangen ze vertegenwoordigd wil zien. Dat gebeurt soms via formele structuren van overleg in werkgroepen of commissies, maar evenzeer via een brede, interactieve en bottom-up approach binnen die ledenorganisaties. Maar ook, zoals in dit geval, over de organisatiegrenzen heen.

Als die directeurs al experten genoemd moeten worden is het omwille van hun expertise om dat soort intern overleg te organiseren en tot breed gedragen resultaten te komen. Dit houdt meer in dan collaboratief ideeën te verzamelen: het vergt verantwoordelijkheid om niet alleen te filteren maar ook om te cureren en afgewogen beslissingen te nemen om bepaalde zaken te prioritiseren of te laten vallen. Dit is vooral noodzakelijk om vanuit een ‘consensusdriven’ aanpak de belangen van alle leden op de best mogelijke manier te verdedigen tegenover een heel breed en divers spectrum aan  stakeholders (zusterorganisaties, overheid, beleidsmakers, enz.).  Daarbij spelen overigens ook allerlei externe factoren in mee: een organisatie leeft niet op een eiland en investeert permanent in het opvolgen van trends en ontwikkelingen.

Het is dus wat kort door de bocht om een lovenswaardig initiatief als Digital Minds als een oubollig clubje van ego’s af te schilderen. Voor organisaties als FeWeb is dit een succesvol resultaat van een campagne die nog vóór de verkiezingen van 2014 begonnen is met als doel de digitale agenda hoog op de politieke agenda te plaatsen. Waar voorheen geen enkele minister bevoegd was voor deze materie, zijn er inmiddels drie, nl. in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, Wallonië en op federaal niveau. De eerste contacten leerden in elk geval dat er wederzijds respect is voor de sérieux waarop de digitale uitdagingen voor onze samenleving door de verschillende actoren worden aangepakt.

Dit neemt niet weg dat elk extra initiatief meer dan welkom is. De FeWeb-‘expert’ is zeker bereid om alle mogelijke input mee te nemen… (patrick@feweb.be)


Het solidariteitsdilemma – hoeveel wil je echt doen voor je leden ?

“You cannot be all things for all of your members all of the time”.

Dat is samengevat het solidariteitsprincipe op basis waarvan verenigingen hun schaarse middelen inzetten. En toch wil je zoveel mogelijk doen voor je leden om ze te bedienen en vooral te behouden. Hoe ziet het perfecte lid eruit voor jou: iemand die naar je events komt, iemand die je regelmatig eens opbelt met een vraag of een bezoekje wel op prijs stelt, een trouwe lezer van de nieuwsbrief, maar die ook laat weten als het wat minder is, iemand die in het extranet wel eens een discussie durft opstarten en niet nalaat suggesties te doen voor opleidingen?

Beeld je in dat alle leden zo zijn. Leuk, maar is het wel haalbaar voor de organisatie? Wil je weten hoe je daar het best mee omgaat, kom dan naar mijn inspiratiesessie over ledenbinding op 26 februari 2015 in Brussel.

Maak kans op een FREE ticket (waarde 125 EUR). Stuur ons een mail (josefien@2mpact.be) met een antwoord op volgende vraag. Van wie is de quote: “I don’t want to belong to any club that will accept me as a member”? Op 16 februari volgt de loting en bekendmaking.


Komt er een vzw-portefeuille?

Het aantal nieuwe vzw’s neemt nog altijd toe. Bestaande organisaties groeien in personeel en verbreden hun werkterrein. Dat is niet enkel het geval in de socio-culturele sector, maar ook meer en meer in sectoren waar ook een economische finaliteit speelt, zoals de social non-profit en de zorgsector, maar uiteraard ook bij beroepsverenigingen en sectororganisaties. Hun aandeel binnen de grotere economische activiteit is niet te onderschatten. Toenemende reglementering (bv. strengere wetgeving op vzw’s , de nieuwe btw-regeling,…), in combinatie met een complexer maatschappelijk werkveld maken dat deze organisaties en hun professionals meer nood hebben aan ondersteuning en opleiding.

Bestaande mechanismen zoals de KMO-portefeuille zijn op vandaag weliswaar niet bruikbaar voor de vzw’s, maar zonder al te veel moeite  zou een ‘kopie’ van dit instrument inzetbaar kunnen zijn voor vzw’s.  Een aantal BSAE-leden vinden het dan ook opportuun om voor een dergelijke vzw-portefeuille te pleiten. De eerste contacten met de betrokken instanties (kabinet, administratie) werden hiervoor gelegd.

Wenst u hierbij betrokken te zijn, gelieve contact op te nemen met marc@bsae.be.
BSAE staat voor Belgian Society of Association Executives en is een netwerk van verenigingsdirecteurs: http://www.bsae.be


21st Century Collaboration in Action: The Path To Belgium’s First AMC

Onder deze titel verscheen mijn artikel “Here’s looking at you, AMC’ als  gastblogpost op de blog van SocialFish van Maddie Grant. Het is een korte introductie tot de geactualiseerde resultaten nav de meetup in Brussel op 15/11/2013 met enkele verenigingsmanagementbureaus.

Link naar WhitePaper (PDF, English): http://www.2mpact.be/sites/default/files/AMSE_whitepaper2013_v2_0.pdf

Here’s looking at you, AMC

Life would have been so beautiful. Imagine discovering a business model to provide professional services for associations. All- inclusive, state of the art, a myriad of cases and best practices confirming its raison d’être. Just take it off the shelf, and use it. Go on!

What if we would call ourselves the first Belgian Association Management Company (AMC) and do what our esteemed colleagues in the US are doing? Moreover, we noticed that next door, in the Netherlands, some companies were doing it too. And even closer by in Brussels there is  a Euro-international enclave where highly educated people speak and breathe association management.

Unfortunately it immediately became clear that it would be challenging to translate the big numbers of big associations, the complexity of international and European associations and foremost the overall professionalism in their approach to our local scene. The Belgian environment consists of some 600 organizations, of which only 1 in 2 has staff, all together approximately 3000 association professionals. In short, a whole different world compared to the one outside.

So we thought to find comfort looking at other AMC’s in Europe working for local associations. How this journey, resulting in a meet-up in Brussels last year, turned out to be quite surprising, found its way in this ‘small document of ideas’. Take a look (PDF).